Kärcher – Letná zmes do ostrekovačov – koncentrát 1:100, 6.296-110.0

Vysoko účinný čistiaci koncentrát pre výhľad bez šmúh a odleskov v lete. Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu a trus vtákov. Koncentrát: 250 ml poskytuje 25 l čistiaceho prostriedku.

0.0/5

6,90  s DPH

Objednávkové číslo:

6.296-110.0

DOSTUPNOSŤ:

Do troch dní

 

VLASTNOSTI
 • Veľmi efektívny koncentrát do ostrekovača čelného skla v letných mesiacoch. 250 mililitrov koncentrátu poskytne až 25 litrov kvapaliny do ostrekovača.
 • Sušenie bezo zvyškov a bez šmúh
 • spoľahlivo rozpúšťa znečistenie tukov, olejov a výfukových plynov. Zmierňuje kontamináciu hmyzom a spoľahlivo ju rozpúšťa
 • Znižuje účinky oslnenia rozptýleným svetlom
 • Dobré vlastnosti využitia
 • Nevytvára na polykarbonáte žiadne trhliny a je vhodný napríklad aj na čistenie svetlometov
 • Jednoduché dávkovanie pomocou integrovanej dávkovacej komory.
 • Možno zmiešať so zimným čističom čelných skiel Kärcher. Nádrž nie je potrebné v prechodnom období na jeseň a na jar vypúšťať.
 • Vďaka zloženiu proti vápnu je možné ho miešať s vodou všetkých stupňov tvrdosti. Žiadna vodná usadenina ostrekovača čelného skla alebo upchatie ostrekovačov.
 • Vhodné pre ploché trysky
 Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100
 Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100
VÝSTRAŽNÉ POKYNY A RADY PRE BEZPEČNOSŤ PODĽA SMERNÍC ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
OBLASTI VYUŽITIA
 • Ostrekovač čelného skla vozidla

Sledovať cenu

Your personal data will be used according to our privacy policy

Upozornenie

Vážení zákazníci, vzhľadom k skvalitňovaniu našich služieb a s tým súvisiacimi zmenami logistiky a interných systémov sa aktuálna dodacia doba produktov môže predĺžiť o niekoľko dní a to aj u produktov, ktoré uvádzajú krátku dodaciu dobu. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.