Z technických dôvodov sa doba doručenia môže líšiť. Dostupnosť tovaru Vám preveríme na požiadanie.

Obchodné podmienky

MONTES SK, s.r.o.

Sídlo: Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava,
IČO: 35904500
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro , vložka č. 33542/B

VOP INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.karcher-montes.sk

 

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj „Kärcher e-shop“) pre zákazníkov spoločnosti Montes SK, s.r.o. (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou Montes SK, s.r.o., ako dodávateľom tovarov KÄRCHER (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“, spolu aj ako „Zmluvné strany“). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu spoločnosti Montes SK, s.r.o. a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovaru, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Montes SK, s.r.o., so sídlom Kvetinárska 15, 821 06 Bratislava, IČO: 35904500. Predávajúci je autorizovaným predajcom a servisom značky Kärcher. Predávajúci má oprávnenie (certifikát) k predaju a servisu záručných, ako i pozáručných opráv úplného sortimentu prístrojov pre profesionálnych i súkromných spotrebiteľov. Predávajúci vyhovuje vysokým nárokom firmy Kärcher na kvalifikáciu, technické vybavenie, priamymi skladovými zásobami, absolvované servisné školenia, sme oprávnení používať označenie Kärcher Center Montes. Vzhľadom na splnené vysoké nároky bol predajcovi udelený „štatút“ Kärcher Center, čo je najvyšši stupeň, ktorý može predajca na celosvetovom trhu dosiahnúť.

1.3 Kupujúcim je na účely VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti Montes SK, s.r.o., – „Kärcher e- shop“ spoločnosti KÄRCHER pre osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.4 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Pošt.priečinok 29, Prievozská ul. 32,827 99 Bratislavam odbor ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272159, info@soi.sk

1.5 Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť

 

Montes SK, s.r.o. ponúka, alebo predáva. Sú to najmä:

prístroje pre domácich spotrebiteľov Home & Garden

– domáce spotrebiče Outdoor (čistenie a ošetrovanie v dome a záhrade), najmä: vysokotlakové čističe, plošné čističe, čistiace sady, zametacie stroje, vysávače na mokré a suché vysávanie, zachytávače prachu z vŕtania, príslušenstvo pre vysokotlakové čističe, príslušenstvo pre vysávače na mokré a suché vysávanie a pod.

– domáce spotrebiče Indoor (domáce čistiace spotrebiče), najmä: vysávače, vysávače s vodnými filtrami, čistiace roboty, elektrické metly, leštičky na pevné podlahy s odsávaním, vysávače na čistenie kobercov mokrou cestou, vysávače na mokré a suché vysávanie a príslušenstvo k nim, lapače prachu pri vŕtaní, parné čističe a príslušenstvo k nim, žehliace stanice, čističe okien a pod.

– čerpadlové systémy a zavlažovanie pre dom a záhradu, najmä: postrekovače a pištole, násuvné hadicové systémy, zavlažovače, hadicové vozíky a bubny, hadice a hadicové sady, zavlažovacie hodiny a automaty, odvodňovacie čerpadlá, kalové ponorné čerpadlá, ponorné čerpadlá na čistú vodu, príslušenstvo pre ponorné čerpadlá, zavlažovacie čerpadlá a príslušenstvo k nim, záhradné čerpadlá, sudové čerpadlá, ponorné tlakové čerpadlá, domáce vodné automaty, domáce vodárne, príslušenstvo pre zásobovanie domácnosti vodou a pod.

1.6 Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VOP a to ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti Montes SK, s.r.o., v sídle spoločnosti, alebo na jej jednotlivých prevádzkach.

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

1.8 Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.karcher-montes.sk, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u Predávajúceho na e-mailovej adrese motes@montes.sk, alebo na telefónnom čísle +421/2/321 44 260 – 262.

1.9 Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke predajcu.

 

Čl. II

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1 Návrhom na uzavretie Kúpne zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky internetového obchodu.

2.2 Kupujúci si tovar objednáva kliknutím na tlačidlo s obrázkom košíka – košík je umiestnený po pravej strane kúpnej ceny “. Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že Kupujúci nie je v systéme e-shop Kärcher zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet.

2.3 Kupujúci je oprávnený objednať tovar aj bez predchádzajúceho vytvorenia zákazníckeho účtu.

2.4 Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2 a spôsob zaslania tovaru v súlade s bodom 5.2 VOP. Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

2.5 Po záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6 Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.7 V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia kúpnej zmluvy, alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom bola kúpna zmluva záväzne uzavretá.

2.8 Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.

2.9 Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Čl. III

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.3 Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.4 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.5 V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.

3.6 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom Zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

3.7 Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho, potvrdiť dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Čl. IV

CENA, VEDĽAJŠIE POPLATKY
4.1 Všetky ceny tovaru Predávajúceho vychádzajú z katalógového cenníka Predávajúceho, aktuálne vydaného a zverejneného na internetových stránkach Predávajúceho a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

4.2 Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jednu z troch spôsobov úhrady – platbou na dobierku, prostredníctvom prevodu na účet, hotovostnou platbou (vzťahuje sa iba pre osobný odber) alebo prevodom na účet kreditnou kartou – terminálom (vzťahuje sa iba pre osobný odber). V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci povinný zaplatiť v hotovosti, a to pri prevzatí tovaru. Ak si Kupujúci zvolí platbu prostredníctvom kreditnej karty, úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.

4.3 Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.

4.4 V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na tovar, dodávka tovaru realizovaná z dôvodov na strane Kupujúceho nebude, je Kupujúci povinný znášať náhradu hotových nákladov v celom rozsahu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s prípravou dodávky a jej doručením.

 

Čl. V

DODACIE PODMIENKY
5.1 Dodanie objednaných tovarov sa uskutočňuje prostredníctvom zásielkovej služnby alebo osobným odberom na pobočkách spoločnosti Montes SK, s.r.o.

5.2 V prípade dodania tovaru zásielkovou službou „kuriérom“ bude Predávajúci účtovať Kupujúcemu prepravný poplatok vo výške 5,00 EUR, vrátane DPH. Možnosť platby je bankovým prevodom – Trust pay (tovar bude odoslaný až po pripísaní sumy na náš bankový účet) alebo dobierkou. Pri platbe na dobierku sa k prepravnému poplatku priráta ešte poplatok za platbu na dobierku 1 EUR vrátane DPH. Pri osobnom odbere je možnosť platby v hotovosti, platba kartou za poplatok 1,90 EUR vrátane DPH alebo bankovým prevodom – Trust pay (tovar si Kupujúci prevezme až po pripísaní sumy na náš bankový účet). Pri dodaní tovaru kuriérom ako aj pri osobnom odbere je možnosť tiež využiť platbu cez spoločnosť Quatro – nákup na splátky.

5.3 Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

5.4 Ak Zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

5.5 V prípade, ak Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme Kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru.

5.6 Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne Kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

5.7 V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

5.8 Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

a) prevzatie tovaru kupujúcim

b) umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar v prevádzke Predávajúceho

5.9 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti – v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

5.10 V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

 

Čl. VI

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

6.3 Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci tovar pred Kupujúcim prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť. Uvedené platí iba v prípade osobného odberu tovaru Kupujúcim v pobočkách spoločnosti Montes SK, s.r.o.

 

Čl. VII

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA
7.1 Ponuka tovaru Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.karcher-montes.sk. Všetky údaje zverejnené na uvedenej stránke sú Kupujúcemu dostupné bez registrácie osobných údajov.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje pravdivé osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené Kupujúcim porušením povinnosti podľa tohto bodu.

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.4 Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

7.5 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

7.6 Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle zákona bude získavať osobné údaje výlučne na účel uzavretia Kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

7.7 Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle zákon bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 8.6 VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7.8 Predávajúci vyhlasuje, že v zmysle zákona bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby Kupujúceho, aby spracoval a uschovával jeho osobné údaje, si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

 

Čl. VIII

REKLAMAČNÉ PODMIENKY
8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

8.2 Záručná doba (záruka za akosť) je stanovená v dĺžke určenej na predávanom tovare, jeho obale alebo záručnom liste. Ak záručná doba nie je určená spôsobom podľa predchádzajúcej vety, platí, že záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba v prípade servisných prác je 6 mesiacov. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený tovar do prevádzky a túto činnosť vykoná Predávajúci, alebo osoba Predávajúcim poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ Kúpna zmluva alebo VP neurčujú inak.

8.3 Záručná lehota uvedená v článku 9.2 týchto VOP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

8.4 O dĺžke poskytnutej záruky vydá Predávajúci Kupujúcemu záručný list.

8.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

8.6 Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť písomne, alebo osobne v pobočkách spoločnosti Montes SK, s.r.o..

8.7 Reklamáciu a záručné opravy je oprávnený vykonávať výhradne Predávajúci u ktorého zákazník stroj zakúpil.

8.8 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.9 V prípade, ak Kupujúci svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, príp. osobe inej ako v článku 9.6 týchto VOP, Kupujúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.

8.10 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.11 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.12 Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 9.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.13 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

 

ČI. IX

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
9.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) a to do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci musí vrátiť tovar nepoškodený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.